ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนการศึกษาประเภททุนต้นกล้าบานบุรี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาผลการเรียนดีเด่น นักศึกษาผลการเรียนพัฒนาดีเด่น และนักกิจกรรมตัวอย่าง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3

 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาประเภททั่วไป ปีการศึกษา63 เพิ่มเติม

  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

  กำหนดการงานมอบทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ผลการคัดเลือกนักกิจกรรมตัวอย่างคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

  ประกาศ !! ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนการศึกษาผลการเรียนดีเด่นและผลการเรียนพัฒนาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

  ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษารับทุนสนับสนุนค่า Internet คณะวิทยาศาสตร์

  ประกาศผลทุนการศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

 

 ประกาศ !! ผลการคัดเลือกนักกิจกรรมตัวอย่างและโครงการที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นโครงการดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 

 ประกาศผลทุนการศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

 ประกาศผลทุนการศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

  ประกาศ!! ผลนักกิจกรรมตัวอย่างคณะวิทยาศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2559  

ประกาศ !! ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนการศึกษาผลการเรียนดีเด่นและผลการเรียนพัฒนาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559