20171019112355 8963a24d me

   คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานเปิดกระปุกออมสินเพื่อน้อง ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง L1 ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ์ เชยจิตร คณะวิทยาศาสตร์ 

      ภายในงานพบกับการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "รู้จักคิด ชีวิตไม่ตัน" โดย รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจารุรินทร์ ปิตานุพงศ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

       ท่านที่สนใจสามารถติดต่อ สอบถามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ คุณสุพิชชา นพจนสุภาพ หน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. โทร.0 7428 8000 Facebook: กระปุกออมสินเพื่อน้อง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : https://www.surveycan.com/survey181542