คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น

คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

 

 61

 ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ที่มีความประพฤติดีในด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างดีจากสังคมโดยรวม พร้อมทั้งอุทิศตนให้กับงานในหน้าที่และอาชีพอย่างเหมาะสม โดยมีรายนามศิษย์เก่าที่ได้รับคัดเลือกดังนี้

ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน

1. คุณประทีป เอ่งฉ้วน  Sc.15 ภาควิชาเคมี

ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2. คุณมงคล คงบัน Sc.29 ภาควิชาเคมี

ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร บริษัท กวนนิโต ดริ๊งค์ จำกัด

ด้านผลงานเด่น

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร มาแทน Sc.21 ภาควิชาฟิสิกส์

ปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์ประจำ สำนักวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข Sc.33 ภาควิชาฟิสิกส์

ปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน 

1.คุณสันติ ศรีวุฒิชาญ  Sc.18 ภาควิชาเคมี

ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท แมนเดอร์ เพ้นท์ จำกัดและ บริษัท ภาคใต้ แมนเดอร์กรุ๊ป จำกัด

2. พล.ต.ต.พงศ์ธร สุโฆสิต Sc.13 ภาควิชาเคมี

ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นนายแพทย์ (สบ๖) โรงพยาบาลตำรวจ  และกำกับดูแล ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ ในงานด้านยุทธศาสตร์ และทำหน้าที่ประธานทีมพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล

ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่  

1.ผศ.ดร.จิระพรชัย สุขเสรี   Sc.36  หลักสูตรวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

ปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์ประจำหมวดวิชาเภสัชเคมีวิเคราะห์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

2. ดร.วงศ์กฏ ภู่ภูมิรัตน์  Sc.34  ภาควิชาชีววิทยา

ปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์