มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวัตถุประสงค์ที่จะเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรีของนักศึกษาส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรม และคุณธรรมของ นักศึกษา และธำรงไว้ซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อย อันเป็นทางนำมาซึ่งชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย จึงได้ตราข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย วินัยนักศึกษาขึ้น"

              วินัยนักศึกษา เป็นเรื่องราวการจัดระเบียบเพื่อการอยู่ร่วมในสังคม เป็นกรอบกติกาที่มหาวิทยาลัยจัดวางไว้เพื่อมุ่งพัฒนาความคิด และความประพฤติที่เกี่ยวกับศีลธรรม จรรยา การที่นักศึกษาเป็นจำนวนมากมาอยู่ร่วมกันย่อมมีปัญหาหลายประการเกิดขึ้น จึงจำเป็นต้องมีระเบียบเพื่อให้บุคคลได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปกติสุข และความปลอดภัยของสังคมส่วนรวม สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืน หรือละเมิดระเบียบย่อมจะต้องได้รับการลงโทษตามที่ได้กำหนด

       ดาวน์โหลดแบบคำร้องนักศึกษากระทำผิดวินัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

       ระเบียบ/วินัยนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์  คลิก https://student.psu.ac.th/discipline/