ที่ตั้ง      หน่วยกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
            ตู้ ปณ.3 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 
            Tel : 074 288031-3 Fax 074 446927 
            Facebook https://www.facebook.com/staffair 

001 1